Odborný/vrchní referent v oddělení terénních zjišťování (České Budějovice)

Český statistický úřad nabízí v Českých Budějovicích volnou pracovní pozici "Odborný/vrchní referent v oddělení terénních zjišťování". Nástupní mzda je 19 730 – 28 920 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Odborný/vrchní referent v oddělení terénních zjišťování
Obor(y):
Administrativa , Finance
Obec:
České Budějovice
Mzda:
19 730 – 28 920 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Český statistický úřad - České Budějovice
Žižkova tř. 1321/1
37001

274052003

Další informace o volném místu

Náplň práce: koordinace zjišťování statistických údajů za stanovený soubor zpravodajských jednotek, provádění kontrol, řešení závažných i orientačních chyb
- organizace a provádění statistických šetření u domácností (tazatelská činnost) uskutečňovaných v rámci státní statistické služby v příslušném regionu
- zjišťování, pořizování, kontrola a opravy údajů v dotaznících statistických zjišťování u zpravodajských jednotek definovaných stanoveným výběrovým souborem
- organizace a provádění mimořádných statistických šetření a odvětnových cenzů v příslušném regionu, řízení referentského automobilu
Služba na služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou, v případě, že žadatel/ka doloží doklad o vykonání úřednické zkoušky (obecné i zvláštní části).
na dobu určitou, v případě, že žadatel/ka úspěšně nevykonal/a úřednickou zkoušku. Doba určitá je stanovena v trvání 12 měsíců se zkušební dobou 6 měsíců.
Odměňování: 9. platová třída plus zvláštní příplatek 1 300,- Kč plus osobní ohodnocení, pružnou pracovní dobu, další zaměstnanecké výhody, 5 týdnů dovolené, možnost dalšího odborného vzdělávání, předpokládaný nástup: dle dohody
Posuzovány budou žádosti, které budou doručeny ve lhůtě do 17.9. 2021 prostřednictvím provozovatelele poštovních služeb na adredu: Český statistický úřad, Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10, nebo osobně předány na sekretariát odboru personalistiky a mezd nebo do podatelny na výše uvedené adrese. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin musí být označena slovy: ,, Neotvírat" a slovy ,,Výběrové řízení na služební místo odborný/vrchní referent v odd. terénních zjišťování KS ČSÚ v Českých Budějoívicích. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu: ivana.pospisilova@czso.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky: 2gfaasy
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru (§ 25 odst. 1 písm. a) zákona), splnění tohoto předpokladu se dokládá čestným prohlášením při podání žádosti a předložením občanského průkazu při pohovoru v rámci výběrového řízení.
Pokud není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka (úroveň B2); to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto požadavku se dokládá příslušnou listinou. Dosáhl věku 18 let (§ 25, odst. 1 písm. b) zákona), je plně svéprávný (§ 25 odst. 1 písm. c) zákona), splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením. Je bezúhonný (§ 25 odst. 1 písm. d) zákona), splnění tohoto předpokladu se dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů, má potřebnou zdravotní způsobilost (§ 25 odst. 1 písm. f) zákona), splnění tohoto předpokladu se dokládá písemným čestným prohlášením. Dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyššího odborného vzdělání. Splnění tohoto předpokladu se dokládá kopií dokladu o dosaženém vzdělání a následně předložením jeho originálu při pohovoru v rámci výběrového řízení. K žádosti dále předloží: motivační dopis,strukturovaný životopis.

Kontakt na zaměstnavatele

Český statistický úřad - České Budějovice
Mgr. Ivana Pospíšilová
274052003
ivana.pospisilova@czso.cz


Poslední změna: před 3 dny