SAMOSTATNÝ REFERENT/REFERENTKA ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ- OCHRANA OVZDUŠÍ, OCHRANA PŘÍRODY A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ (Týn nad Vltavou)

Město Týn nad Vltavou nabízí v obci Týn nad Vltavou volnou pracovní pozici "SAMOSTATNÝ REFERENT/REFERENTKA ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ- OCHRANA OVZDUŠÍ, OCHRANA PŘÍRODY A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ". Nástupní mzda je od 23 390 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
SAMOSTATNÝ REFERENT/REFERENTKA ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ- OCHRANA OVZDUŠÍ, OCHRANA PŘÍRODY A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Obor(y):
Administrativa , Obrana a ochrana
Obec:
Týn nad Vltavou
Mzda:
od 23 390 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Město Týn nad Vltavou, 001

Další informace o volném místu

Pracovní poměr: na dobu určitou (s možností prodloužení na dobu neurčitou)
Místo výkonu práce: Týn nad Vltavou.
Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 10.
Stručná náplň práce: zajišťování agendy státní správy ovzduší:
-dozírá na dodržování ustanovení zákona o ochraně ovzduší, vydává závazná stanoviska a povolení orgánu ochrany ovzduší, uděluje sankce za porušení povinností, vede řízení o opatření obecné povahy;
zajišťování agendy státní správy odpadového hospodářství:
-provádí činnosti v souladu se zákonem o odpadech (§ 146) a vydává závazná stanoviska a vyjádření, uděluje sankce za porušení povinností, provádí informační a osvětovou činnost na úseku odpadového hospodářství, podílí se na koordinaci řešení ekologických havárií na daném území, kontroluje hlášení podle § 95 zákona o odpadech; provádí činnosti podle zákona o výrobcích s ukončenou životností (§ 134) a odstraňuje odstavená vozidla (§ 105);
zajišťování agendy státní správy ochrany přírody a krajiny:
-povoluje kácení dřevin, ukládá náhradní výsadbu a vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě, vede přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách ve svém správním obvodu a vydává souhlas s jejich zřizováním nebo rušením, vydává závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků a registruje významné krajinné prvky, vede agendu památných stromů a vykonává agendu orgánu ochrany přírody úřadu obce s rozšířenou působností v souladu se zákonem o ochraně přírody krajiny (§ 77);
zajišťování činnosti sekretariátu odboru životního prostředí
- součinnost s ostatními odbory úřadu v případech, kde je dotčeným orgánem státní správy; vyřizuje stížnosti týkající se problematiky ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a ochrany přírody a krajiny.
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka / úřednice podle § 4 zákona o úřednících:
· fyzická osoba která dosáhla věku 18 let a je plně svéprávná,
· občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
· bezúhonnost;
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání (přírodovědné nebo technické vzdělání výhodou).
Další znalosti, dovednosti a osobnostní předpoklady:
znalost právních předpisů:
· zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech,
· zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností,
· zákon č. 477/2001 Sb. o obalech,
· zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
· zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny,
· zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
· zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
znalost práce na PC (MS Office, internet); schopnost pracovat s právními informačními systémy (Codexis, Aspi); ochota vzdělávat se; organizační a komunikační schopnost; pečlivost, samostatnost, zodpovědný přístup; držitel řidičského průkazu skupiny B.
Způsob podání přihlášky do výběrového řízení:
uchazeč podá písemnou přihlášku k výběrovému řízení, jejíž náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících jsou:
· jméno, příjmení a titul uchazeče,
· datum a místo narození uchazeče,
· státní příslušnost uchazeče,
· místo trvalého pobytu uchazeče,
· číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
· datum a podpis uchazeče.
K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona o úřednících nutno připojit:
· životopis, ve kterém budou strukturovaně uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o
odborných znalostech a dovednostech, včetně znalostí týkajících se správních činností,
· výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
· ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášku s požadovanými doklady v uzavřené obálce je nutno podat tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 31. 5. 2023 v podatelně Městského úřadu. Na obálku prosím uveďte:
„NEOTEVÍRAT - výběrové řízení referent OŽP“, Městský úřad Týn nad Vltavou, tajemnice úřadu, nám. Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou.

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 1 týdnem